La Moscova, în ciuda gerului puternic, a avut loc prima paradă a bicicliştilor din 2017

Peste 500 de persoane au participat, duminică, la ediţia de iarnă a Paradei bicicliştilor de la Moscova, care s-a desfăşurat pe o temperatură de -28 de grade, au anunţat surse din cadrul Direcţiei Transporturilor din capitala rusă. „Parada bicicliştilor a fost organizată în sprijinul extinderii infrastructurii pentru biciclete şi a securităţii bicicliştilor în trafic. În ciuda codului „portocaliu” de ger anunţat în capitala rusă, organizatorii au decis să desfăşoare evenimentul, care a adunat laolaltă peste 500 de iubitori ai pedalatului” – au anunţat sursele citate. Parada bicicliştilor s-a desfăşurat de-a lungul râului Moscova până la Kremlin şi înapoi, viteza medie de deplasare a participanţilor fiind de 14-15 km/h. Menţionăm că, parada bicicliştilor nu este o cursă sportivă, scopul acesteia fiind atragerea atenţiei autorităţilor asupra necesităţii asigurării securităţii bicicliştilor în trafic şi a dezvoltării infrastructurii pentru biciclişti./ssirbu/cvanatoru
(www.tass.ru – 8 ianuarie)

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 8 ÿíâàðÿ 2017. Ó÷àñòíèêè Âòîðîãî çèìíåãî Ìîñêîâñêîãî âåëîïàðàäà, ìàðøðóò êîòîðîãî ïðîøåë ïî íàáåðåæíûì Ìîñêâû-ðåêè äî Êðåìëÿ è îáðàòíî. Ñåðãåé Ñàâîñòüÿíîâ/ÒÀÑÑ