Comunicat de presă

Urmare a informațiilor vehiculate în spațiul public, Universitatea Tehnică de
Construcții București (UTCB) prin reprezentantul legal, prof. dr. ing. Radu Văcăreanu,
face următoarele precizări cu privire la situația unor diplome de la Facultatea de
Geodezie.
Conducerea UTCB a dispus, prin rectorul acesteia, efectuarea unui audit intern în
iulie 2018, sub coordonarea auditorului Universității, la Facultatea de Geodezie, pentru
verificarea modului în care se alocau și se plăteau bursele sociale și de ajutor social
ocazional către studenții respectivei facultăți, în urma identificării, de către Serviciul
Social al Universității, a unei neconcordanțe între situația dosarului unui student și
declarația acestuia cu privire la neîncasarea bursei sociale.
După primele constatări ale auditului intern, rectorul UTCB a sesizat în termen
legal organele competente – și anume Secția 7 Poliție – să investigheze însușirea nelegală
a unor burse sociale de către secretarul-șef al Facultății de Geodezie, Mirela Bunea.
Sumele însușite au fost integral recuperate de la fosta secretar șef, care și-a recunoscut
faptele și a demisionat la solicitarea conducerii Universității. De asemenea, prin decizie a
rectorului, în urma unei cercetări disciplinare, au încetat relațiile contractuale dintre
UTCB și soțul secretarei-șef Mirela Bunea, parte reclamată în plângerea penală depusă de
conducerea UTCB.
În noiembrie 2018, un al doilea audit intern dispus de către rectorul Universității a
procedat la verificarea diplomelor de licență emise pe perioada mandatului de secretar-șef
al doamnei Bunea la Facultatea de Geodezie, 2001-2018, constatându-se neconcordanțe
între documentele de studii întocmite de aceasta și asumate de decan. Perioada pentru
care au fost identificate aceste nereguli este cuprinsă între sesiunea din iulie 2003 și cea
din februarie 2016.
În baza discrepanțelor identificate de auditul intern în documentele întocmite de
secretarul șef al Facultății de Geodezie, în raport de prevederile legale în care se statuează
faptul că ”rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o
diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau
prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară”, rectorul
Universității, în vederea respectării și aplicării legii, și ca urmare a Hotărârii Senatului
UTCB, a dispus anularea unui număr de 30 de diplome emise fără ca titularii acestora să
aibă calitatea de absolvent al unui program de studii de licență al Facultății de Geodezie.
În acest context, având în vedere faptul că fiecare titular al diplomei obținute în
mod ilicit a trebuit să fie notificat de această anulare, și știind că publicarea unei situații
de fapt în Monitorul Oficial al României o face opozabilă „erga omnes”, a fost necesar ca
Universitatea să întreprindă demersuri în acest sens. Astfel, pentru a produce efecte
legale, deciziile de anulare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, indicând
seriile și numerele actelor de studii anulate.
Un număr de nouă diplome au fost anulate prin act administrativ intern la nivelul
Universității, ele fiind întocmite, dar nefiind ridicate de titularii acestora. Astfel, aceste
nouă diplome nu au fost utilizate de titularii acestora.
Ca urmare a acestor constatări referitoare la actele de studii, o a doua plângere
penală a fost depusă în atenția organelor abilitate să investigheze situația produsă și să
identifice persoanele vinovate. Subliniem că aceste fapte au fost constatate de către
actuala conducere a Universității în urma unor proceduri interne derulate la solicitarea
rectorului UTCB, și au fost aduse la cunoștința organelor abilitate de îndată ce au fost
constatate. Mandatul actualei conduceri a început în martie 2016,
Ulterior încheierii misiunii de audit privind actele de studii de la Facultatea de
Geodezie, rectorul UTCB a dispus continuarea auditului la toate facultățile Universității.
Pentru trei facultăţi în care auditul a fost finalizat, nu s-a identificat nicio altă situație de
această speță. Pentru celelalte trei facultăți auditul intern este în desfășurare, până în acest
moment nefiind semnalată nicio situație neconformă.
Aceste fapte fără precedent în Universitatea noastră nu pot aduce atingere calității
profesionale a zecilor de mii de absolvenți ai UTCB care și-au obținut diplomele în mod
corect, parcurgând programe de studii foarte dificile, cu multă sârguință, dăruire și
pasiune pentru inginerie.
Ne exprimăm la finalul acestui punct de vedere și convingerea că deontologia
profesională va motiva publicațiile ce au inclus materiale despre situația unor diplome de
inginer geodez de la Facultatea de Geodezie în numerele lor tipărite, respectiv în edițiile
electronice, să publice și acest punct de vedere al Universității Tehnice de Construcții
București.
În numele comunității academice a Universității Tehnice de Construcții București,
Prof. dr. ing. Radu Văcăreanu, Rector UTCB