Selecție evaluatori proiecte coregrafice 2016

centrul-national-al-dansuluiCentrul Național al Dansului București (CNDB) anunță constituirea unui grup de evaluatori independenți pentru proiectele care urmează a fi depuse spre finanțare în 2016 în limita bugetului CNDB propriu aprobat.

CNDB îi invită să-și depună candidatura pe coregrafii, dansatorii, managerii, profesorii, teoreticienii, reprezentan ţ ii asociaţ iilor, funda ţiilor, grupurilor ş i companiilor cu activitate în domeniul dansului contemporan, personalitățile lumii culturale române ş ti sau reprezentanții societă ţii civile cu activitate în sfera culturală. Evaluatorii selectați vor avea o experien ţ ă de minim 3 ani într-unul sau mai multe din domeniile descrise mai jos.

Domeniile în care trebuie să aibă experiență evaluatorii. și totodată categoriile pentru care se vor depune ulterior proiecte coregrafice, sunt următoarele:

A. Produc ția și difuzarea de spectacol de dans contemporan la nivel național și internațional

B. Dezvoltarea artistică și profesională a artiștilor , sus ţinerea mobilită ţ ii artistice pe teritoriul național și international

C. Cercetarea și documentarea în domeniul coregrafic – rezidențe, editoriale, alte forme de materializare a activității de cercetare și documentare.

 Propunerile pentru calitatea de evaluator proiecte coregrafice vor fi analizate și avizate de către Consiliul de Administrație și managerul CNDB. Procesul de evaluare se va desfășura la sediul CNDB și va avea o durată estimată de 7 zile lucrătoare.

Grupul de evaluatori independenți care urmează a fi constituit va fi implicat în procesul anual de selec ţ ii pentru programele şi proiectele coregrafice produse sau coproduse de CNDB în 2016. Evaluarea proiectelor este o activitate remunerată și se va desfășura cu evitarea conflictului de interese.

Detaliile despre selecția de proiecte coregrafice din 2016 vor fi anunțate public în cel mai scurt timp posibil. Selec ţ iile pentru programele şi proiectele coregrafice vor fi adresate profesioni ş tilor care activează în domeniul dansului contemporan, persoane fizice sau juridice: coregrafi, dansatori, profesori, teoreticieni, critici, funda ţ ii ş i asocia ţii de profil, alte entită ţ i cu activitate în domeniul dansului contemporan.

Având în vedere cele prezentate, CNDB invită persoanele interesate să iși depună candidatura pentru calitatea de expert evaluator independent , prin e-mail la adresa cristiana.vlad@cndb.ro , sau la sediul instituției, Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, etajul 1, Sector 1, București. Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV în limba română.

Data limită de depunere a candidaturilor este 15 septembrie 2016.

Sala Stere Popescu,

Centrul Național al Dansului București,

B-dul Mărășești 80-82

www.cndb.ro