În atenția absolvenților promoției 2018

Agenţia Judeţenea pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov reaminteste:

Absolventii de liceu promotia 2018 se pot prezenta pentru inregistrare ca persoanã in cãutarea unui loc de muncã – o etapã prealabilã si obligatorie pentru obtinerea indemnizatiei de somaj – in intervalul 26 mai – 24 iulie. Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, absolventii trebuie sã se prezinte la agentiile pentru ocupare in raza cãrora isi au domiciliul in termen de 60 de zile de la absolvire.

În cazul absolventilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile incepe pe 26 mai, avand in vedere Ordinul nr. 3382/2017 al Ministerului Educatiei Nationale privind structura anului scolar 2017-2018, conform cãruia ,,Cursurile claselor terminale din invãtãmantul liceal se incheie in data de 25 mai 2018’’. În situatia in care unii tineri mai au corigente si nu au situatia scolarã incheiatã la toate materiile, acestia se vor prezenta in termen de 60 de zile de la incheierea situatiei scolare si se va specifica data promovãrii examenului de corigentã.

În situatia in care un absolvent de liceu nu promoveazã examenul de bacalaureat (indiferent daca s-a prezentat sau nu la examen), acesta are dreptul sã se prezinte la agentia de ocupare in intervalul 26 mai – 24 iulie 2018. În situatia in care un absolvent promoveazã examenul de bacalaureat, acesta are obligatia de a se prezenta in intervalul 26 mai – 24 iulie 2018, deoarece acesta este considerat absolvent din momentul in care a finalizat anul terminal si are situatia scolarã incheiatã la toate materiile.

Dacã absolventii aflati in una din situatiile de mai sus nu se prezintã in intervalul de 60 de zile de la absolvire (26 mai – 24 iulie 2018), ei au dreptul sã se prezinte in continuare sã se inregistreze ca persoane in cãutarea unui loc de muncã, dar nu vor avea dreptul la indemnizatie de somaj ci doar la serviciile pe care A.J.O.F.M. Ilfov le ofera gratuit.

În vederea inregistrãrii la agentiile de ocupare, absolventii trebuie sã prezinte actul de identitate (copie si original), certificat de nastere (copie si original), actul de studii (copie si original), adeverinta eliberatã de medicul de familie din care sa rezulte dacã este apt de muncã sau clinic sãnãtos.

Indemnizatia de somaj pentru absolventi este, potrivit Legii nr. 76/2002, o sumã fixã lunarã, acordatã pe o perioadã de 6 luni, in cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referintã (ISR). Avand in vedere cã, in 2018, ISR-ul este tot 500 de lei (valoare stabilitã incã din 2008), indemnizatia este de 250 de lei. Absolventii pot beneficia de acest drept o singurã datã pentru fiecare formã de invãtãmant absolvitã. Nu pot beneficia de indemnizatia de somaj absolventii care la momentul solicitãrii acestui drept au fost admisi sau urmeazã cursurile unei forme de invãtãmant, organizate si/sau acreditate, dupã caz, in conditiile legii.

De mentionat cã absolventii promotiei 2018, inregistrati in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocupare Fortei de Muncã Ilfov, pot beneficia, in mod gratuit, de informare si consiliere profesionalã, mediere pentru identificarea unui loc de muncã, formare profesionalã gratuitã prin programe care asigurã initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea, specializarea, precum si de facilitãti financiare (prima de inserţie si  prime de mobilitate).

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și in acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (indicatorul social de referinţă este de 500 de lei). Plata se efectueaza in doua transe: prima dupa incadrare si a doua dupa cele 12 luni.

Pentru informaţii suplimentare persoanele interesate se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov , din Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon (021)330.37.08, e-mail: ajofm@if.anofm.ro si de  pe site-ul A.J.O.F.M. Ilfov (www.ilfov.anofm.ro) si pe pagina de facebook AJOFM ILFOV.

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ