Comunicat de presă AMOFM: Luna mai – luna promovării economiei sociale

Domeniul economiei sociale în România este reglementat potrivit Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi a Hotărârii nr. 585 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii menţionate.

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin:

 • creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
 • producerea şi furnizarea de bunuri;
 • prestarea de servicii;
 • execuţia de lucrări.

Întreprinderile care activează în domeniul economiei sociale pot obține, de la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București, un atestat prin care li se recunoaște statutul de actor al economiei sociale.

Întreprinderile sociale pot fi societăţile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţile agricole și orice alte categorii de persoane juridice care respectă, cumulativ, conform actelor legale de înfiinţare şi funcţionare, definiţia, principiile şi criteriile economiei sociale.

Actele de înfiinţare şi funcţionare trebuie să conţină prevederi prin care se demonstrează faptul că:

 • activitatea desfăşurată are scop social;
 • respectă principiile economiei sociale;
 • respectă următoarele criterii:
 1. a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 2. b) alocă minim 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
 3. c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 4. d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Întreprinderile sociale de inserţie pot fi întreprinderile sociale în care sunt angajate permanent, în proporție de cel puțin 30%, persoane din grupuri vulnerabile, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor. Încadrarea în categoria grupurilor vulnerabile poate fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de autoritățile competente sau printr-o anchetă socială a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, la cererea întreprinderii sociale de inserție.

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi. Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

În cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă București funcţionează Compartimentul pentru Economie Socială, care poate oferi informaţii despre atestarea/certificarea întreprinderilor sociale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.M.O.F.M. București  din Str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, telefon/fax: 021 316 29 03; 021 316 22 45, e-mail: amofm@buc.anofm.ro.

Dumitru Pelican
Director Executiv

RADOR – 8 mai