CONSILIUL EUROPEI: Transparenţa finanţării politice în România:

Consiliul Europei preocupat de noul regim derogatoriu privind donaţiile pentru sediile partidelor

RADOR (22 decembrie) – Organismul anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a dat publicităţii, astăzi, un raport de evaluare a progreselor realizate de România în implementarea recomandărilor făcute de GRECO cu privire la transparenţa finanţării politice şi criminalizarea corupţiei. Raportul reflectă preocuparea GRECO faţă de noul regim derogatoriu aplicabil donaţiilor sub forma susţinerii imobiliare şi financiare pentru sediile centrale de partid şi face apel la România să-l reconsidere.
Raportul a fost adoptat de GRECO la 16 octombrie 2015, în cadrul celei de-a 69-a întruniri plenare.
Acestea sunt principalele concluzii ale raportului, care este disponibil în engleză şi română:

Concluzii
România a implementat în acest moment 12 din 20 de recomandări făcute de GRECO în raportul său de evaluare adoptat de GRECO în 2010. Şase recomandări rămân parţial implementate şi două recomandări nu au fost implementate.
* Referitor la criminalizarea corupţiei, GRECO regretă faptul că nu s-au realizat noi progrese şi că România nu a angajat nici un fel de activitate, şi nici nu a anunţat planuri de viitor. GRECO îndeamnă ţara să reia analizarea activăa recomandărilor formulate.
* Referitor la transparenţa finanţării politice, GRECO salută adoptarea finală în mai 015 a reglementării care amendează Legea 334/2006 privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi campaniile electorale (ulterior republicată în iunie 2015). Această lege, care a fost iniţiată în  Parlament, a preluat mai multe propuneri conţinute în propunerea elaborată de Autoritatea Electorală Permanentă (PEA) în 2012. România a adoptat astfel măsuri corespunzătoare pentru a pune la dispoziţia PEA o informare financiară adecvată, în calitatea sa de organism responsabil de supervizarea finanţării politice.
* GRECO este totodată mulţumit să constate că PEA este acum îndrituită să controleze de asemenea cheltuielile partidelor şi candidaţilor şi că i s-au pus la dispoziţie mijloace materiale, umane şi legale pentru a-şi îndeplini sarcinile mai eficient decât până acum.
* PEA i-a fost de asemenea conferită o clară responsabilitate centrală pentru supervizarea finanţării politice ca întreg în România şi acum este clar îndreptăţită să transmită autorităţilor din cadrul procuraturii suspiciunile privind orice delict penal având legătură cu mandatul său.
* Statutul (administrativ) de limitare în legătură cu contravenienţele a fost extins acum, de la 6 luni la trei ani, ceea ce conferă PEA posibilităţi mult mai bune de a urmări posibilele încălcări ale legii. S-ar părea că datorită recentei adoptări a amendamentelor, mai este încă nevoie să se facă o serie de ajustări pentru implementarea prevederilor şi instrucţiuni, în special acolo unde legislatorul a optat pentru o abordare radical nouă, de pildă prin legalizarea creditelor, deşi PEA se plasase până de curând pe o cale total diferită, în mai mare concordanţă cu o citire strictă a Legii 334/2006.
* În mod similar, România terbuie să se asigure că vor fi publicate rezumatele de informare anuale adecvate, în viitorul apropiat, privind situaţia financiară a partidelor politice şi că va fi instituit un cadru în acest scop. Este limpede că trebuie de asemenea reconsiderată a diversitate de probleme, de exemplul nivelul sancţiunilor care rămân disproporţionat de scăzute în comparaţie cu logica Legii, plafoanele financiare şi pragurile pe care le stabileşte etc.
* GRECO observă o tendinţă a legislaţiei de a fi inutil de complexă, de exemplu privind obligaţiile de raportare şi termenele limită aplicabile în acest sens, precum şi regulile aplicabile donaţiilor.
* GRECO este preocupat în mod special de noul regim derogatoriu aplicabil donaţiilor sub forma unor proprietăţi imobiliare şi a susţinerii financiare pentru sediile centrale de partid: îndeamnă România să reconsidere această chestiune.
* În pofida unor diverse îmbunătăţiri aduse în mai 2015, ţara mai trebuie încă să facă paşi mai viguroşi pentru a ţine cont de diferitele optimizări recomandate de GRECO.


Transparency of political funding in Romania: Council of Europe concerned about new derogatory regime for donations to party headquarters

 

Strasbourg, 22.12.2015 – The Council of Europe anti-corruption body ( GRECO ) today published a report evaluating the progress achieved by Romania in implementing GRECO’s recommendations in respect of transparency of political funding and the criminalisation of corruption. The report reflects GRECO’s concern about a new derogatory regime applicable to donations in the form of real estate and financial support to party headquarters and calls on Romania to reconsider it.

 

The report was adopted by GRECO on 16 October 2015 at its 69th Plenary Meeting.

 

The following are the main conclusions of the report, which is available in English andRomanian.

 

CONCLUSIONS

·          Romania has now implemented 12 out of 20 recommendations made by GRECO in its evaluation report adopted by GRECO in 2010. Six recommendations remain partly implemented and two recommendations have not been implemented.

·          Concerning the criminalisation of corruption, GRECO regrets the fact that no further progress has been achieved and that Romania has not engaged any work, nor announced any plans for the future. GRECO urges the country to resume active consideration of the pending recommendations.

·          Concerning transparency of political funding, GRECO welcomes the final adoption in May 2015 of legislation amending Law 334/2006 on the financing of the activities of political parties and of election campaigns (subsequently republished in June 2015). This law, which originated in Parliament, has taken on board several proposals contained in the draft which the Permanent Electoral Authority (PEA) had elaborated in 2012. Romania has thus taken appropriate measures to make adequate financial information available to the PEA as the body responsible for the supervision of political financing.

·          GRECO is also pleased to see that the PEA is now entitled to also control the spending of parties and candidates and that it was provided with material, human and legal means to perform its tasks more effectively than it has done until now.

·          The PEA was also given a clear central responsibility to supervise political financing as a whole in Romania and it is now clearly entitled to report to the prosecutorial authorities suspicions of any criminal offence in connection with its mandate.

·          The (administrative) statute of limitation in relation to infringements has now been extended from 6 months to three years, which gives the PEA much better capacities to follow-up on possible infringements. It would appear that due to the recent adoption of the amendments, a number of adjustments still need to be done in implementing provisions and guidance especially where the legislator has opted for a radically new approach, for instance by legalising loans whereas the PEA had until recently followed a completely different path, more in line with a strict reading of Law 334/2006.

·          Likewise, Romania needs to ensure that appropriate annual summaries of information will be published in the near future concerning the financial situation of the political parties and that a format is put in place to that effect. A variety of issues also clearly need to be reconsidered, for instance the level of sanctions which remain disproportionately low in comparison with the logic of the Law, the financial ceilings and thresholds it sets forth etc.

·          GRECO observes a tendency of the legislation to be unnecessary complex, regarding for instance the reporting obligations and the deadlines applicable thereto, as well as the rules applicable to donations.

·          GRECO is particularly concerned about a new derogatory regime applicable to donations in the form of real estate and financial support to the party headquarters: it urges Romania to reconsider this matter.

·          Despite various improvements introduced in May 2015, the country still needs to take more vigorous steps to take into account the various improvements recommended by GRECO.